Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Sklep Meble Jacenty / ul. Dębowa 11, 89-530 Śliwice

I. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sklep internetowy to: Meble Jacenty, NIP 561 126 10 92, REGON: 092861302  nr.tel. 608-419-847, e-mail: meblejacenty@wp.pl;
 2. Klient to: osoba fizyczna ale także osoba prawna lub jednostka administracyjna niebędąca osoba prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3. Konsument to: osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - zgodnie z art. 22 [1] Kodeksu cywilnego;
 4. Sprzedawca to: Jacek Szamocki „Jacenty”, NIP 561 126 10 92, REGON: 092861302  nr.tel. 608-419-847, e-mail: meblejacenty@wp.pl;
 5. Kodeks Cywilny to:  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. z 1964 Nr16, poz.93 ze zm.);
 6. Regulamin to: zbiór przepisów normujący świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego;
 7. Sklep Internetowy to: serwis internetowy dostępny pod adresem www.meblejacenty.pl  za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
 8. Towar to: produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 9. Produkt to: wszystkie meble oferowane w ramach sprzedaży przez firmę Jacek Szamocki Jacenty. 
 10. Zamówienie to:  oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 11. Umowa sprzedaży Towarów to:
          a) sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę - art. 555 Kodeksu Cywilnego. 
          b) Umowa zawarta pomiędzy Sklepem internetowym Meble Jacenty a klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 12. Ustawa o prawach konsumenta to: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827);
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną to: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz.1204 ze zm.);

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: meblejacenty.pl;
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Sklep internetowy działający pod adresem: ul. Dębowa 11, 89-530 Śliwice prowadzony jest przez Jacek Szamocki „Jacenty”, ul. Dębowa 11, 89-530 Śliwice, NIP: 561-126-10-92, REGON: 092861302;
 4. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  c) warunki i zasady składania droga elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.
 6. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciąża go osobiście.
 7. Klient może porozumieć się ze sklepem Meble Jacenty poprzez pocztę e-mail: meblejacenty@wp.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 608-419-847 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach podanych na stronie głównej sklepu oraz pisemnie listem na adres Jacek Szamocki „Jacenty”, ul. Dębowa 11, 89-530 Śliwice

III. Procedura składania i realizacji zamówień.

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego i złożenia Zamówienia nie jest konieczne założenie konta użytkownika;
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;
 3. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/–5% chyba, że w treści opisu podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji i wówczas ma on charakter nadrzędny;
 4. Zamówienia składa się za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, wypełnienia szczegółowych danych dotyczących płatności oraz dostawy Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne w Sklepie oraz następnie poprzez przycisk ,, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty,,;
 5. W trakcie składania zamówienia- do momentu do momentu naciśnięcia przycisku ,, zamawiam z obowiązkiem zapłaty ,, lub innego jednoznacznie informującego o obowiązku zapłaty. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;
 6. Naciśnięcie przycisku ,, Zamawiam z obowiązkiem zapłaty,, i sfinalizowanie Zamówienia zgodnie z instrukcją zawarta w Sklepie internetowym stanowi oświadczenie woli zawarcia z sklepem Meble Jacenty Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku ,, zamawiam z obowiązkiem zapłaty,,;
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia;
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której powyżej;
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem;
 11. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym można potwierdzić złożenie zamówienia;
 12. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12:00, w soboty, oraz niedzielę oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego;
 13. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sklep internetowy Meble Jacenty zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego;
 14. Sklep internetowy Meble Jacenty wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP w momencie złożenia zamówienia;
 15. Rozliczenia transakcji e- przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu PayU;
 16. Widoczna na ekranie monitora kolorystyka może odbiegać od oryginalnej kolorystyki tkanin z powodu różnych rodzajów monitorów oraz ich skalibrowania;
 17. Decydując się na domówienie kolejnych produktów zwiększa się możliwość występowania różnic wzoru, odcieni tkanin i skór.

IV. Dostawa

 1. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu) oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia prze Klienta. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone przez Klienta;
 2. Opłata za dostawę jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja. W przypadkach darmowej dostawy dla Klienta, opłata zostaje uiszczona przez Sklep; internetowy Meble Jacenty. Na dokumencie sprzedaży pozycja opłaty nie występuje.
 3. Zamówienia realizowane są w ciągu około 7 - 21 dni roboczych;
 4. Czas realizacji zamówienia to czas od zaksięgowania wpłaty do momentu wydania paczki przewoźnikowi;
 5. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym w punkcie 3 powyżej, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany;
 6. W przypadku gdy nie uda się zrealizować dostawy przez wybrany przez Klienta sposób dostawy, zostanie on o tym poinformowany telefonicznie lub mailowo.

V. Ceny i metody płatności

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Meble Jacenty są podane w złotych polskich [PLN] i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny są podane w kwotach brutto.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:

a) przelewem bankowym;
b)  e-przelewem za pośrednictwem PayU w tym np. BLIK;
c) płatnością gotówkową przy odbiorze towaru. 

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Każdemu klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania jakiekolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 30 (słownie trzydziestu) dni, licząc od dnia wydania towaru ( tj. od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inna niż przewoźnik ). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Zwroty nie dotyczą towaru wykonywanego na indywidualne zamówienie klienta. Mebel wykonywany jest pod zamówienie, w momencie gdy Konsument wybiera tkaninę czy też wybarwienie drewna. Zwroty dotyczą jedynie towaru zakupionego ze stanu magazynowego.
 3. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się jednym z wzorów oświadczenia znajdującym się poniżej , jednak nie jest to obowiązkowe: ( link do oświadczenia)
 4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie na adres: Jacek Szamocki „Jacenty” ul. Dębowa 11, 89-530 Śliwice, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Sklep Internetowy Meble Jacenty dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się od zwrotu tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VII. Ochrona danych osobowych

Ważne! W związku z RODO nie trzeba się dodatkowo kontaktować z nami, wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie. Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Szamocki Jacenty siedzibą w Śliwice ul. Dębowa 11 e-mail: meblejacenty@wp.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora (dane przetwarzane będą do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego) oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością, Administrator poprosił Panią/Pana o zgodę; zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta, skutek będzie następujący: przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody, nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona).
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące Pani/Pana danych osobowych lub chce się Pani/Pan dowiedzieć, jak uzyskać do nich dostęp, jak je uaktualnić czy usunąć, proszę pisać na adres: meblejacenty@wp.pl
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

VIII. Reklamacje dotyczące towarów

 1. Sklep internetowy Meble Jacenty jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] -556[3] i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 2. Niezależnie od powyższego, Towary oferowane w sklepie internetowym objęte są dwuletnią gwarancją.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować mailowo lub listownie do Sklepu Internetowego Meble Jacenty - dane kontaktowe wskazane w pkt. II.7 Regulaminu Sklepu internetowego zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Meble Jacenty a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sklepu Meble Jacenty.
 4. Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronach meblejacenty.pl