Konkurs z okazji Dnia Kobiet 2023r.

Regulamin
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu na Facebook’u (zwanym dalej „Konkursem”) jest Jacek Szamocki „Jacenty” ul. Dębowa 11  89-530 Śliwice, (zwana dalej „Organizatorem”).

Fundatorem nagród jest Organizator.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do odebrania przez Uczestnika nagrody. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Konkurs ma na celu rozpoznawalność marki Meble Jacenty.

Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby mieszkające na terenie Polski, będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy regulamin (dalej zwany: „Uczestnik”).

Uczestnik oświadcza, że:
a. mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

§ 3. NAGRODA
Nagroda zostanie przyznana jednemu wylosowanemu autorowi komentarza, który oznaczy min 3 osoby oraz udostępni post konkursowy.

Zwycięzcę wybierze jury powołane przez organizatora.

Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę, natomiast przysługuje Bon równowartości nagrody na wykorzystanie u Organizatora.

Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „KONKURS Z OKAZJI DNIA KOBIET 2023“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/photo/?fbid=686434689945513&set=a.547021990553451

Konkurs trwa od dnia 22 lutego 2023 roku do 07 marca 2023 do godziny 12:00.

Ogłoszenie wyników 08 marca 2023 roku, godzina 12:00.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a. udostepnienie i skomentowanie postu konkursowego oraz oznaczenie trzech osób (w formie komentarza pod postem konkursowym opublikowanym na Fanpage’u Organizatora)
https://www.facebook.com/photo/?fbid=686434689945513&set=a.547021990553451
b. Każda z Prac konkursowych znajdzie się w pod postem konkursowym,
c. czas trwania konkursu określony jest w treści posta konkursowego. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook,
d. po zakończeniu Konkursu, spośród zgłoszeń przesłanych w trakcie jego trwania, Organizator wybierze  jednego laureata poprzez losowanie,
e. w czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik może przesłać dowolną ilość komentarzy,
f. informacje o Zwycięzcy w danym Konkursie, zostaną opublikowane w terminie do 08 marca 2023 r. do godziny 12:00 na Facebook’u Organizatora lub później jeśli wybór zwycięzcy będzie niejasny.

Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem
https://www.facebook.com/photo/?fbid=686434689945513&set=a.547021990553451

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

O przyznaniu nagród decyduje Organizator podczas losowania.

Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni zwycięzcę.

Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebook’u lub telefonicznie 662626484 do dnia 15.03.2023r..

Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/photo/?fbid=686434689945513&set=a.547021990553451

Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 6 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

Wygraną orz Bon nagrody głównej trzeba uzgodnić maksymalnie do 15.03.2023 r.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.

Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w
celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.

Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie
wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności
intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków
prawnych.

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika Konkursu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2023 r. i obowiązuje do 08.03.2023 r.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: https://www.facebook.com/photo/?fbid=686434689945513&set=a.547021990553451

Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:

https://meblejacenty.pl

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

Umowa o współpracy z INBANK

Wielką przyjemnością informujemy, ze  z dniem 27.06.2022 r. weszła w życie Umowa o współpracy z AS INBANK S.A. – oddział w Polsce, 00-446 Warszawa ul. Fabryczna 5A.

A oznacza to, że od dzisiaj możecie Państwo otrzymać Nasze meble w systemie ratalnym.

Więcej informacji otrzymacie u naszych przedstawicieli.

Zapraszamy do zakupów !

https://epos.inbank.pl/pl/jacenty 

KONKURS Z OKAZJI DNIA KOBIET 2022 R.

Regulamin
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu na Facebook’u (zwanym dalej „Konkursem”) jest Jacek Szamocki „Jacenty” ul. Dębowa 11  89-530 Śliwice, (zwana dalej „Organizatorem”).

Fundatorem nagród jest Organizator.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do odebrania przez Uczestnika nagrody. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Konkurs ma na celu rozpoznawalność marki Meble Jacenty. 

Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby mieszkające na terenie Polski, będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy regulamin (dalej zwany: „Uczestnik”).

Uczestnik oświadcza, że:
a. mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i rodzina Organizatora.

 

§ 3. NAGRODA
Nagroda zostanie przyznana jednemu wylosowanemu autorowi komentarza, który oznaczy min 3.

Zwycięzcę wybierze jury powołane przez organizatora.

Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę, natomiast przysługuje Bon równowartości nagrody na wykorzystanie u Organizatora.

Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody.

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „KONKURS Z OKAZJI DNIA KOBIET 2022“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/Meble-Jacenty-%C5%9Aliwice-328958564560095/

Konkurs trwa od dnia 23 lutego 2022 roku do 07 marca 2022 do godziny 12:00.

Ogłoszenie wyników 08 marca 2022 roku, godzina 12:00.

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a. skomentowanie postu konkursowego i oznaczenie trzech osób (w formie komentarza pod postem konkursowym opublikowanym na Fanpage’u Organizatora)
https://www.facebook.com/Meble-Jacenty-%C5%9Aliwice-328958564560095
b. Każda z Prac konkursowych znajdzie się w pod postem konkursowym,
c. czas trwania konkursu określony jest w treści posta konkursowego. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook,
d. po zakończeniu Konkursu, spośród zgłoszeń przesłanych w trakcie jego trwania, Organizator wybierze  jednego laureata poprzez losowanie,
e. w czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik może przesłać dowolną ilość komentarzy,
f. informacje o Zwycięzcy w danym Konkursie, zostaną opublikowane w terminie do 08 marca 2022 r. do godziny 12:00 na Facebook’u Organizatora lub później jeśli wybór zwycięzcy będzie niejasny.

Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem
https://www.facebook.com/Meble-Jacenty-%C5%9Aliwice-328958564560095

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

O przyznaniu nagród decyduje Organizator podczas losowania. 

Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni zwycięzcę.

Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebook’u lub telefonicznie 662626484 do dnia 15.03.2022r..

Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/Meble-Jacenty-%C5%9Aliwice-328958564560095

Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 6 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

Wygraną orz Bon nagrody głównej trzeba uzgodnić maksymalnie do 15.03.2022 r.


§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.

Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w
celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.

Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie
wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności
intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków
prawnych.

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika Konkursu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.02.2022 r. i obowiązuje do 08.03.2022 r.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: https://www.facebook.com/Meble-Jacenty-%C5%9Aliwice-328958564560095

Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:

https://meblejacenty.pl

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

Nowoczesna rozkładana kanapa na drewnianych nóżkach – Aria

Kanapa Aria to  nasz nowy produkt, który bez wątpienia swoje miejsce znajdzie w nowoczesnym stylu każdego pomieszczenia dzięki, któremu każdy pokój można zamienić w małą sypialnie a to dzięki funkcjonalności jaką posiada  kanapa Aria czyli łatwe otwieranie. Znakomicie odnajduję się w małych pomieszczeniach co jest jej atutem. Drewniane nóżki oraz guziki na poduszkach dodają jej elegancji co jest bardzo ważne w każdym salonie.  Dodatkowo wyposażona jest w skrzynie na pościel, której oczywiście nie może zabraknąć aby ułatwić przechowywanie ulubionej pościeli czy chociażby poduszki. O to wszystko starają się zadbać MEBLE JACENTY.

 

UWAGA! PROMOCJA ŚWIĄTECZNA!

Uwaga! Promocja!

ważna do Świąt Bożego Narodzenia !

Nie musisz czekać na Świętego Mikołaja żeby zrobić sobie świąteczną niespodziankę! Firma Meble Jacenty ogłasza taką promocję, że wyrwie was z kapci i przeniesie prosto na jeden z naszych bestsellerowych produktów, które teraz mamy dla was w niewiarygodnie niskich cenach!
🔴 Niebiańsko wygodny fotel USZAK, w którym wszystkie marzenia stają się rzeczywistością tylko teraz za 550 zł.
🔴 Wyjątkowe krzesło FIONA, dzięki któremu chwile spędzone przy rodzinnym stole są jeszcze większą przyjemnością – tylko teraz od 350zł/szt.
🔴 Wisienką na torcie jest narożnik Grażyna l w cenie 1300 zł.

Nawet Mikołaj nie robi lepszych prezentów! 

Zapraszamy!
Promocja obowiązuje do Świąt Bożego Narodzenia szczegóły promocji pod
nr tel. 662626484 

Nowość Fotel Wigo

 

Meble zabytkowe to meble wytwarzane w różnych okresach historycznych i zawierające w sobie cechy charakterystyczne dla danej epoki, czy też okresu historycznego, zachowane w jak najmniej zmienionej formie do naszych czasów. Współczesne meble naśladujące style minionych epok i nawiązujące konwencją formy do mebli dawnych epok to “meble retro” w związku z powyższym wyszliśmy z inicjatywą i do swojej oferty wprowadziliśmy właśnie fotel  – Wigo o wymiarach:

👉wysokość do siedziska: 38 cm
👉głębokość siedziska: 45 cm
👉szerokość siedziska: 50 cm
👉wysokość oparcia: 64 cm

👉całkowita wysokość: 97 cm
👉całkowita głębokość: 70 cm
👉całkowita szerokość: 63,5